Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Aktualności

« cofnij


.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głuszycy
ogłasza nabór na stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY
(na zastępstwo)
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy

*niniejszy nabór nie dotyczy stanowiska urzędniczego i nie mają zastosowania przepisy dotyczące naboru, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. DZ.U z 2019 poz.1282)

Wymiar i forma zatrudnienia:

1 etat, umowa o pracę na zastępstwo

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c) ukończenie do 31.12.2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2. Obywatelstwo polskie.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

7. Znajomość przepisów zakresu: pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ochrony danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- samodzielność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa,

- pożądane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.

2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej.

4. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej.

5. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

6. Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego.

7. Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.

8. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.


III. WYMAGANE DOKUMENTY

1.Kwestionariusz osobowy (CV) wraz z numerem telefonu do kontaktu.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.

4.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie potwierdzające fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.

7.     Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38, w terminie do 25 października 2019 r., do godziny 12.00. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@opsgluszyca.pl
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach prowadzenie postępowań w sprawach:
  1. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów, wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieudostępnienia danych prowadzenie postępowań nie będzie możliwe.
  2. Przysługuje Panu/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione w celu realizacji w/w celów.
  4. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu w sposób zautomatyzowany.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 « cofnij

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl