Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Aktualności

« cofnij


.

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza nabór na stanowisko

 

Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

1.    Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:

2.        Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a.    osoby posiadające  dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

b.    osoby z wykształceniem co najmniej średnim posiadające minimum roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

3.   Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:

a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

c) komunikatywność, empatia, życzliwość.

e) dyspozycyjność,

4.    Wymagane dokumenty:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochron danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

5. Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia –  umowa zlecenie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020

6.     Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a.     wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

b.    wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c.   asystowaniu w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);

d.  towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków;

e.  podtrzymywaniu uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowaniu jej do współpracy z członkami rodziny);

f.   wspomaganiu kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

g.  korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

7.    Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38 w terminie do 14.01.2020 r.  w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub listem poleconym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

8. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

9. O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ZNAJDUJĄ SIĘ POD PONIŻSZYM LINKIEM:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

 

 

 « cofnij

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl